Guide - val av andningsskydd

Många arbetssituationer kräver andningsskydd. Vilken typ av andningsskydd du ska ha beror på arbetsmiljö, arbetsuppgifter och kraven som gäller för din arbetsmiljö.

→ Alla våra andningsskydd

Frågor att besvara innan du väljer andningsskydd

1. Finns det risk för syrebrist i arbetsmiljön?

Du ska alltid utgå ifrån att det finns risk för syrebrist om:

  • syrehalten inte är uppmätt i en miljö där det sannolikt finns risk för syrebrist.
  • syrehalten är känd och ligger under 20 volymprocent.

Notera: andningsskydd med filterutrustning får inte användas vid syrebrist.

2. Vilka hälsofarliga ämnen förekommer?

Kartlägg vilka farliga ämnen som förekommer och ta reda på:

  • dess hygieniska gränsvärden och om de är cancerogena och/eller allergiframkallande (AFS 2005:17 – Hygieniska gränsvärden).
  • om föroreningen uppträder i gas- eller partikelform eller som både gas och partiklar.
  • föroreningens koncentration.

Arbetar du med svetsning? Vid svetsning frigörs många hälsovådliga ämnen. Vilka det rör sig om avgörs av svetsmetod, material och eventuella behandlingar som materialet har.

Skaffa dig mer information via Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning: "Hälsoeffekter av gaser och partiklar bildade vid svetsning"

3. Finns det ovanliga risker i arbetet?

I vissa arbetsmiljöer finns det exempelvis explosionsrisk. I dessa miljöer får du inte använda utrustning som kan ge upphov till gnistbildning.

Tänkvärt

  • Krav på andningsskydd handlar om 100% användningstid på arbetsplatsen.  
  • Var noga med att ditt andningsskydd sitter bekvämt och passar för just ditt ansikte - kontrollera och reglera det så att det sluter tätt.
  • Av samma anledning - ha inte skägg eller skäggstubb vid användande av exempelvis halvmasker. I annat fall finns det risk för inläckage; att partiklar tar sig in och når dina luftvägar.

Relaterade produkter

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.