Utrustning vid asbestsanering

Asbest är totalförbjudet att användas i Sverige sedan 1982. Det finns dock fortfarande risk att exponeras för asbest vid renovering och rivningsarbeten.

Är asbestsanering aktuellt krävs noggranna rutiner och information till anställda. Du ska även följa Arbetsmiljöverkets Föreskrift AFS 2006:1 som bland annat säger:

  • Hanterings- och skyddsinstruktioner ska finnas tillgängliga på platsen för arbetet.
  • Personlig skyddsutrustning ska bäras under saneringsarbetet.
  • Rutiner för hur du tar av dig skyddsutrustning ska följas. Det kan behövas luftslussar, möjligheter till att duscha samt att rengöra skyddsutrustning på arbetsplatsen. 
  • Krav finns också på att tillstånd ska sökas hos Arbetsmiljöverket: ansökan rivning av asbest
  • Personalen ska få en asbestutbildning och arbetsgivaren ska ordna med exponeringskontroller och medicinska kontroller av personalen.

Vi har sammanställt viktiga personliga skyddsprodukter åt dig som ska sanera asbest. Tänk dock på att valet av andningsskydd ska göras för varje enskilt fall efter genomförd riskbedömning. Hör gärna av dig för vidare förslag.