Service, tester och kalibrering på gasdetektorer

Din gasdetektor behöver testas, kalibreras och få service kontinuerligt för att den ska fungera. Det finns även krav på tester på gasdetektorer.

Varför är dagligt test av gasvarnare viktigt?

Endast fullt fungerande gasdetektorer kan varna och skydda mot farliga gaser på ett säkert sätt. Men sensorer från alla fabrikat förbrukas förr eller senare. Vissa slutar tvärt att fungera och andra får en sämre funktion över tid. Miljöbetingad påverkan och hårda användningsvillkor kan också påverka funktionen på en gasvarnare. 

Hur kan gasvarnare testas?

Respons “bump”-test är ett test som används inom branschen där bärbara gasvarnare är en viktig del i det personliga skyddet på en arbetsplats. Endast ett “bump”-test visar snabbt att gasen kommer fram till sensorerna och om dessa fungerar eller inte. 

 • Testet består av en kontroll av instrumentets möjlighet att detektera gas inom en given tidsrymd.
 • Testet uppmärksammar också om det är något fel med sensorerna eller om de har blivit blockerade för att upptäcka gas, även om blockeringen inte är synlig för det mänskliga ögat. 

Det finns risk att smuts och dylikt blockerar sensorerna, men det finns ingen gasvarnare på marknaden som kan varna för detta. I dessa fall kan en fullt fungerande sensor inte känna av gasen.

MSA:s ALTAIR-familj av gasvarnare är den enda på marknaden som visar i displayen på detektorerna att ett godkänt ”bump”-test har utförts under de senaste 24 timmarna. 

Krav på att utföra tester 

Ofta är det fastställt av nationella regler eller företagsregler att “bump”-test ska göras. ”Bump”-test före varje dags användning är accepterat och verifierat som den säkraste tillämpningen för att verifiera instrumentets funktioner. 

Europastandarden EN 60079-29-2 och den internationella standarden IEC 60079-29-2 är exempel på regler där det fastställts för gasvarnare att en funktionskontroll bör utföras före varje dags användning.

Den Tyska BG RCI (Employers' Liability Insurance Association for Raw Materials and Chemical Industry) kräver även en funktionskontroll före varje dags användning i deras code of practices T 021 och T 023.

Varför är kalibrering av gasvarnare viktigt?

Alla sensorer på marknaden driver en aning över tid och utsätts för potentiella okontrollerbara effekter såsom överexponering, förgiftning, fysisk påverkan, extrema miljöförändringar och dylikt. Dessa typer av händelser kan göra sensorn mindre noggrann.

Vad innebär kalibrering?

En kalibrering är en justering av sensorns känslighet för att stämma överens med den kända gaskoncentrationen i kalibreringsgasen. Detta försäkrar maximal noggrannhet på instrumentet, så vill du ha en hög exakthet skall du utföra en kalibrering, även om ”bump”-testet inte går igenom.

Rädda liv - håll koll på din utrustning

 1. Gör dagliga funktionstest.
  Testa att sensorer och larm fungerar korrekt före varje användning. Gör det genom att exponera ditt instrument för en känd gas och koncentration. 
 2. Gör kalibrering - minst var sjätte månad.
  Temperatur, luftfuktighet, ålder och exponering för gaser kan påverka sensorns prestanda. Gör en kalibrering minst var sjätte månad.
 3. Sammanställ information för att förebygga.
  Nästan alla instrument som används idag kan erbjuda någon form av dataloggning. Denna information kan ge insikt i eventuella problem på arbetsplatsen om den sammanställs och kan ge svar på frågor som: Vilka instrument har larmat?, Var och när hände det? På det här sättet kan man förebygga och vidta åtgärder innan en olycka sker. 

För mer information, se Europastandarden EN 45544-4:1999 som även gäller som svensk standard.

Kontakta vår Teknisk service om du vill ha hjälp med service, tester och kalibrering: