Miljö och ansvar

För oss är det en självklarhet att möta lagstiftningens och marknadens krav gällande miljöpåverkan och ansvar.

Vi strävar alltid efter att erbjuda produkter som på olika sätt är miljöanpassade och som minimerar resursförbrukning så långt det är möjligt. I vårt breda sortiment finns därför många produkter som på olika sätt bidrar till att minska belastningen på miljön.

Vi arbetar kontinuerligt med mål och handlingsplaner för att ta största möjliga hänsyn till kvalitets- och miljöpåverkan vid genomförande av våra uppdrag gentemot kunder och leverantörer samt i styrningen av vår egen verksamhet.

Våra mål för ökad hållbarhet och miljöansvar

Procurator ingår i OptiGroup som har genomfört en koncerngemensam väsentlighetsanalys med bland annat identifiering av hållbarhetsfrågor att ha som mål för vår verksamhet.

Målen utgår från FNs beslutade 17 globala hållbarhetsmål varav vi arbetar med nedan fem mål.

Hållbarhet - globalt mål om jämställdhet och Procurators arbete
Mål 5 - Jämställdhet
Procurator främjar mångfald och ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Energi - globalt mål om hållbar energi för alla och Procurators arbete.
Mål 7 - Hållbar energi
Våra fastigheter ska bedrivas med 100 % förnyelsebar energi.
Hållbarhet - globalt mål om arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och Procurators arbete
Mål 8 - Arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Vi ska bedriva schyssta affärer med rätt villkor.
Hållbarhet - globalt mål om hållbar konsumtion och produktion och Procurators arbete
Mål 12 - Hållbar konsumtion & produktion
Vi ska möjliggöra ansvarsfull konsumtion och produktion.
Hållbarhet - globalt mål om att bekämpa klimatförändringar och Procurators arbete
Mål 13 - Bekämpa klimatförändringar
Vi har ett aktivt arbete för att minska utsläppen i vår logistiklösning.

Mål 8 och 12 - vårt leverantörsarbete

Inom vårt Category- och Sourcingarbete pågår ett ständigt arbete med att utveckla våra egna produkter och kontraktera leverantörer som vi bygger långsiktiga relationer med. 

Leverantörerna kategoriseras enligt en modell ur ett ekonomiskt, affärskritiskt, miljöinriktat samt socialt perspektiv där vi bedömer stort strategiskt värde för Procurator med produkter och varumärken som är starkt efterfrågade på marknaden.

 1. Som första steg i vårt uppföljningsarbete av leverantörer arbetar vi med en koncerngemensam uppförandekod för leverantörer som bygger på efterlevnad av mänskliga rättigheter, både internationella och nationella legala krav samt internationellt erkända konventioner.
 2. Vi genomför selektering av verksamheterna bland annat utifrån Amfori BSCI Country Risk Classification och inköpsvärde för att bedöma verksamheter med högst risk ur ett socialt-ekonomiskt perspektiv.
 3. Högriskverksamheter genomgår en djupare uppföljning, bland annat genom tredjepartsrevisioner och vi är medlemmar i Sedex (en organisation som tillhandahåller en databas för att dela resultatet av etiska revisioner i leverantörskedjan).

Mål 12 - produktutveckling och produktsäkerhet

Vår Category- och Sourcingavdelning utvecklar produkter enligt krav från marknaden och genom våra referensgrupper.

 • Arbetet sker systematiskt med material med så låg miljöpåverkan som möjligt och för att säkerställa hög kvalitet på produkterna. Arbetet dokumenteras inom ramen av vårt kvalitetssystem. 
 • Avdelningen arbetar aktivt med miljöcertifiering av egna produkter såsom Worksafe klädkollektion som har miljön i fokus. Vi skapar plagg med lång hållbarhet som följer kemikaliekraven i Procurators RSL (Restricted Substances List). Det innebär att du som bärare kan vara trygg med att materialen du bär mot huden är säkra. 

All vår personlig skyddsutrustning uppfyller kraven i gällande lagstiftning enligt direktivet (89/686 EEC) som ersatts av förordning (EU) 2016/425 inkl. de harmoniserade standarderna - Declaration of Conformity Documents

Inom ramen av våra leverantörsavtal säkerställs att gällande produktlagstiftning efterlevs.

Mål 13 - logistik: minska miljöpåverkan

Procurator arbetar kontinuerligt med att optimera logistik- och transportflödena. Tillsammans med vår huvudtransportör gör vi ett aktivt arbete för att minska klimatpåverkan.

  Vår hållbarhetspolicy

  Vi arbetar kontinuerligt med mål och handlingsplaner för att ta största möjliga hänsyn till kvalitets- och miljöpåverkan vid genomförande av våra uppdrag gentemot kunder och leverantörer samt i styrningen av vår egen verksamhet.

  Vi och övriga bolag i OptiGroup-koncernen redovisar vårt hållbarhetsarbete till moderbolaget som sammanställer en koncerngemensam Hållbarhetsrapport i enlighet med GRI Standards: Core. Besök OptiGroups hemsida för mer information.

   Våra certifieringar och medlemskap

   • Kvalitetscertifierade sedan 1995.
   • Miljöcertifierade sedan 2001. 
   • Medlem och aktiva inom RISE, Kemikaliegruppen. Vi följer noggrant upp begränsningar av oönskade kemikalier inom lagstiftningen REACH och i vår egen kemikaliebegränsningslista som kontinuerligt uppdateras. (I listan anges ämnen och substanser som inte får förekomma eller är begränsade i våra produkter.)
   • Medlem i Sedex - en organisation som tillhandahåller en databas för att dela resultatet av etiska revisioner i leverantörskedjan.

   Våra dokument

   Code_of_conduct_Jan2022

   Supplier Code of Conduct ver oct 2022.pdf

   Årsredovisning inkl hållbarhetsrapport, OptiGroup 2021.pdf

   Procurator_Quality_and_Environmental_Policy_2022

   LRQA Certifikat Procurator AB ISO 9001_ISO14001 sv 220514-250513.pdf

   Vi kan göra mer!

   Tillsammans med Sysav gör vi nu förbrukade arbetskläder till nya textilfibrer!