Fakta - PPE-förordningen (EU) 2016/425

Personlig skyddsutrustning (PPE) är enligt PPE-förordningen (EU) 2016/425: ”Utrustning som utformats och tillverkats för att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera risker för hälsa eller säkerhet”.

Förordningen trädde ikraft 21 april 2018 och ersätter tidigare direktiv 89/686/EEG som upphör helt att gälla från den 21 april 2019. 

Efter detta datum får enbart PPE som uppfyller (EU) 2016/425 släppas ut på marknaden.
PPE som enbart uppfyller direktivet men som redan satts på marknaden före 21 april 2019 får fortsätta att distribueras fram till den 21 april 2023. 

Några viktiga förändringar med den nya förordningen (EU) 2016/425:
  • Definitionen för kategori III, har utökats till att gälla fler produktgrupper, bl.a. skydd mot drunkning, skott och knivstick och skadligt buller.
  • Utökade krav gällande märkning av produkterna och dess tekniska dokumentation t.ex. tillverkarens bruksanvisning.
  • EU-försäkran om överensstämmelse som inte medföljer varan ska finnas tillgänglig på en webbsida som anges i tillverkarens bruksanvisning.
  • EU-typintyg får en begränsad giltighetstid till max fem år efter utfärdandet. Det betyder att ett EG-typkontrollintyg enligt direktivet gäller längst till 21 april 2023.
  • Större krav på distributörer att tillse att den skyddsutrustning som tillhandahålls uppfyller förordningen.

Vi arbetar kontinuerligt med vår omställning till förordningen. Alla produkter som lyder under PPE-förordningen uppfyller självklart regelverket och relevanta harmoniserade standarder. 

Mer fakta

EU Kommissionens hemsida 
Arbetsmiljöverkets hemsida

Om ytterligare information önskas, kontakta oss på 0200-811 000 eller via info.se@procurator.com