Hälsosam arbetsdag för brandmän

- projekt Healthy Firefighters och produkter för friska brandmän

Brandmäns arbetsmiljö är fylld av utmaningar och risker, däribland hälsorisker till följd av kontaminering och upprepad kontakt med farliga ämnen. Vid utryckningar exponeras brandmän inte bara för hetta, nedfallande bråte och stoft utan även för allvarliga hälsofarliga ämnen i brandröken som utvecklas.

Skyddsutrustning och skyddskläder som brandmän använder kan skydda individen men de hälsofarliga ämnena fastnar på dessa och utgör en fortsatt hälsorisk. Kläder och utrustning avger ämnena så länge de bärs, till exempel under transport tillbaka till stationen och i omklädningsrummet.

För att medvetandegöra brandmän och räddningspersonal om hälsoriskerna med kontaminerat material har därför projekt Healthy Firefighters startats. Syftet är att minimera exponeringen för ämnena med information om några enkla steg.

Allt bygger på något som kallas Skellefteåmodellen som är ett arbetssätt. Bland annat innebär det att:

  • skyddsklädsel, skyddsutrustning och utryckningsfordon alltid är ren och sanerad vid en utryckning.
  • det går att göra ombyte på plats direkt efter släckningsarbetet.
  • kontaminerad skyddsutrustning samt kläder ska packas ned i en inneslutande förvaring som med fördel transporteras i utryckningsfordonets lastutrymme.

Sanering och tvätt sker sedan under noga kontrollerade former för att minimera exponering ytterligare. På det här sättet kan arbetsmiljön förbättras betydligt. 

Projektet drivs av SKL/Pacta och de fackliga organisationerna Kommunal och BRF i samarbete med MSB och Arbetsmiljöverket. Mer information om projektet finns på hemsidan Healthy Firefighter

Specialtillverkad förvaring med möjlighet till ombyte

För att underlätta ombyte och förvaring av skyddsklädsel och skyddsutrustning finns DOT-system - en speciellt utvecklad klädsäcken för brand- och räddningspersonal.

Fördelar med DOT-system klädsäck

  • det finns skyddsfack för rena ombyteskläder.
  • säcken kan innesluta all kontaminerad klädsel och även skyddsutrustning.
  • du kan använda den som en privat ombytesyta.
  • den underlättar transport av material till och från saneringsmöjligheter.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.