EN ISO 374 (EN 374) skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer

EN 374 utvärderar en handskes förmåga att skydda bäraren från kemikalier och mikroorganismer. Standarden består av totalt 5 delar.

  • EN ISO 374-1 Terminologi och fordringar på prestanda:
    Definierar kraven och anger märkning för handskar som testats enligt de olika delarna i EN 374.

  • EN 374-2 Bestämning av penetrationsmotstånd:
    Anger testmetoder och krav för utvärdering av hålförekomst i handskar som märks med EN 374. Urvalsmetoden för prover definieras av ISO 2859

PrestandanivåAQL (Accepterad kvalitetsnivå)Inspektionsnivå
Nivå 3<0.65G1
Nivå 2<1.5G1
Nivå 1<4.0S4

EN 16523-1:2015 (EN 374-3) Permeation av flytande kemikalier vid kontinuerlig kontakt

Denna del av EN 374 specificerar kraven för genombrottstiden för olika kemikalier när handsken utsätts för olika substanser.

Tidigare användes metoden i EN 374-3 men 2015 ersattes denna med EN 16523-1 som är den gemensamma standarden för material som kommer i kontakt med kemikalier, oavsett om det är i form av en handske eller ett klädesplagg.

Ett antal kemiska ämnen har valts ut för att täcka in de flesta kemiska substanser som en kemskyddshandske kan tänkas komma i kontakt med. I samband med nyutgåvan av EN ISO 374-1 2016 så lades det till ytterligare sex ämnen till denna lista:

KodKemikalieCAS-nrKategori
AMetanol67-56-1Primäralkohol
BAceton67-64-1Keton
CAcetonitril75-05-8Nitrilblandning
DDiklormetan75-09-2Klorinerad paraffin
EKoldisulfid75-15-0Svavel som innehåller organisk förening
FToluen108-88-3Aromatisk kolväte
GDietylamin109-89-7Amin
HTetrahydrofuran109-99-9Heterocyklisk och eterisk förening
IEtylacetat141-78-6Ester
Jn-Heptan142-85-5Mättat kolväte
KNatriumhydroxid 40%1310-73-2Oorganisk bas
LSvavelsyra 96%7664-93-9Oorganisk mineralsyra, oxiderande
MSalpetersyra 65%7697-37-2Oorganisk mineralsyra, oxiderande
NÄttiksyra 99%64-19-7Oorganisk syra
OAmmoniak 25%1336-21-6Oorganisk bas
PVäteperoxid 30%7722-84-1Peroxid
QFluorvätesyra 40%7664-39-3Oorganisk mineralsyra
RFormaldehyd 37%50-00-0Aldehyd

Genombrottstiden testas för minst en av dessa substanser för att nå miniminivån för kraven i EN 374, se nedan förklaring gällande märkning.

Permeationen anges i olika klasser; skyddsindex, som är beroende på genombrottstiden enligt nedan lista.

GenombrottstidSkyddsindexGenombrottstidSkyddsindex
> 10 minkat 1> 120 minuterkat 4
> 30 minkat 2> 240 minuterkat 5
> 60 minkat3> 480 minuterkat6

EN 374-4 Bestämning av motstånd mot degradation av kemikalier

När ett material utsätts för olika substanser startar ett sönderfall så kallad degradation av materialet. Det kan svälla, bli skört, ändra färg och form. Detta betyder att skyddsegenskaperna förändras och handsken ger till slut inte det skydd den är ämnad för.

De kemikalier som används för att utvärdera en handskes permeationsegenskaper använder man även för att utvärdera handskens skydd mot sönderfall/degradation för samma substanser.

EN ISO 374-5 Terminologi och fordringar vid risker för mikroorganismer 

Denna del av EN 374 lades till 2016 och utvärderar handskens skydd mot virus, bakterier och svamp/mögel.

För handskar som utvärderades i enlighet med EN 374-1:2003 så skulle även resultatet för handskens egenskaper i EN 388 – Skyddshandskar mot mekaniska risker redovisas, men i EN ISO 374-1:2016 är detta krav borttaget.

Om handsken är 40 cm lång eller längre måste även handskens krage klara permeationskraven samt penetration av virus, om handsken anges ge skydd mot virus.

Piktogram och klassning av Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer

EN 374 före 2016 års utgåva av EN ISO 374-1
EN 374 före 2016 års utgåva av EN ISO 374-1
Vattentät handske med lågt kemikalieskydd
Kemskyddshandske
Kemskyddshandske
Måste klara skyddsindex 2 (30 min genombrottstid) för minst tre kemikalier. Ex. A F L
EN 374 från och med 2016 års utgåva av EN ISO 374-1:
EN 374 från och med 2016 års utgåva av EN ISO 374-1:
Skyddsklass C Måste klara skyddsindex 1 (10 min genombrottstid) för minst en kemikalie. Type C. Ex. A F L
Skyddsklass A
Skyddsklass A
Måste klara skyddsindex 2 (30 min genombrottstid) för minst sex kemikalier. Type B. Ex. ACEFLN
EN 374-5
EN 374-5
Handskar som ger skydd mot bakterier och svamp/mögel
Handskar som ger skydd mot bakterier, svamp/mögel och virus

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.