2023-11-28

Hur länge kan du använda andningsskydd av typen filtermask?


För andningsskydd, filter och filtermasker som FFP1, FFP2 och FFP3 finns det olika användningstider som också hör samman med vilken typ av filter det har - partikelfilter eller gasfilter.

  → Alla våra andningsskydd

  Partikelfilter

  Följ alltid tillverkarens rekommendationer och använd aldrig en filtermask efter utgånget datum.

  En del filter och filtermasker är märkta med NR eller R för att du som användare ska veta hur länge du kan använda andningsskyddet:

  • NR = Not Reusable. Innebär att partikelfiltret och filtermasken är avsedda för användning under ett skift/arbetspass. Efter ett arbetspass - upp till åtta timmar, ska filtret kasseras. 
  • R = Reusable. Betyder att du kan återanvända partikelfiltret eller filtermasken.

  OBS! För andningsskydd märkta med R och NR kan du behöva byta det tidigare oavsett märkning.

   Gasfilter

   Ett gasfilter har begränsad kapacitet och livslängden under bruk påverkas av:

   • Vilken gas det ska skydda mot.
   • Koncentrationen av gas i luften.
   • Användarens luftförbrukning.
   • Luftfuktighet och temperatur.

   Gasfilter till hel- och halvmasker samt fläktmatade andningsskydd indelas i olika användningsområden. Filtren är märkta med filtertyp och färg även när de uppträder i kombination.

   Filtertyp Färgkod Användningsområde
   A Brun Mot organiska ämnen med kokpunkt över 65°C
   AX Brun Mot organiska ämnen med kokpunkt under 65°C. Begränsad användningstid. Se bruksanvisningen.
   B Grå Mot oorganiska ämnen
   E Gul Mot sura gaser
   K Grön Mot ammoniak och vissa aminer
   Hg Röd Kvicksilverånga. Begränsad användningstid. Se bruksanvisningen.

   Faktorer som påverkar andningsskyddets livslängd

   • Var noga med hygienrutiner vid på- och avtagning samt förvaring av andningsskyddet. Detta är extra viktigt om du arbetar i en miljö där det finns smittrisk.
   • Blir masken eller filtret smutsigt ska du byta det.
   • Ju mer partiklar filtret fångar, desto mer ökar andningsmotståndet. Efter ett tag blir filtret obekvämt att använda. Då bör partikelfiltret/filtermasken bytas, vilket kan behövas redan efter kort tid.

   Förvara andningsskyddet på rätt sätt

   För att uppnå god hållbarhet och god hygien av ditt andningsskydd rekommenderar vi att du bygger ett så kallat andningsskyddsprogram. 

   Vi kan hjälpa dig med att få detta program på plats men du kan också följa en vägledning från Svenska Institutet för Standarder (SiS): 

   Andningsskydd - Rekommendationer för val, användning, skötsel och underhåll - Vägledande dokument EN 529:2005.

   Relaterade produkter

   :-(

   It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.