EU-direktiv 2003/10/EC angående buller

Målsättningen för EU-direktivet 2003/10/EC är att förhindra att arbetstagare utsätts för skadligt buller, samtidigt som arbetstagarens hälsa och produktivitet förbättras.

Gränsvärden och insatsvärden för exponering 

Skyddsåtgärder krävs vid dessa exponeringsnivåer.

SkyddsåtgärderDaglig 8 tim exponeringMaximal exponering
Undre insatsvärde för exponering80 dBA135 dBC
1. Olika typer av hörselskydd ska finnas tillgängliga för arbetstagare som exponeras för buller som överstiger de undre insatsvärdena för exponering (frivillig användning
2. Hörselprov ska erbjudas arbetstagare som exponeras för buller som överstiger de undre insatsvärdena för exponering och där exponeringen utgör en hälsorisk
3. Utbildning ska tillhandahållas beträffande risker med buller, korrekt hörselskydd, upptäckt av hörselskador, tillhandahållande av hälsokontroll och säkra arbetsrutiner för att minimera bullerexponeringen.

SkyddsåtgärderDaglig 8 tim exponeringMaximal exponering
Övre insatsvärde för exponering85 dBA137 dBC
1.  Olika typer av hörselskydd ska finnas tillgängliga för arbetstagare som exponeras för buller som överstiger de övre insatsvärdena för exponering. Användning är obligatorisk.
2. Arbetstagare som exponeras för buller som överstiger de övre insatsvärdena för exponering har rätt att få sin hörsel kontrollerad av en läkare.
3. Varningsskyltar ska placeras i bullriga områden.

SkyddsåtgärderDaglig 8 tim exponeringMaximal exponering
Gränsvärde för exponering87 dBA140 dBC
1. Maximalt tillåten bullernivå i örat med alla skyddsåtgärder på plats.
2. Bullerexponering under hörselskyddet får inte överskrida denna nivå.
3. Inkludera dämpning som ges av hörselskydd vid beräkning av detta värde.